×
Support via Online-Chat steht nur angemeldeten Nutzern zur Verfügung.
Bitte registrieren Sie sich oder loggen Sie sich ein.
×
Ihre Anfrage für ein Online-Training wurde gesendet. Ein Cbonds-Manager wird sich in Kürze bei Ihnen melden. Vielen Dank!

Upadłość likwidacyjna spółki BUDOSTAL - 5

January 02, 2013 | Cbonds

Uchwała Nr 5/2013
Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.
z dnia 2 stycznia 2013 r.
w sprawie wykluczenia z alternatywnego systemu obrotu instrumentów finansowych spółki BUDOSTAL - 5 S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ

§ 1


W związku z upływem 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się postanowienia o zmianie sposobu prowadzenia postępowania upadłościowego spółki BUDOSTAL – 5 S.A. W UPADŁOŚCI LIKWIDACYJNEJ z postępowania z możliwością zawarcia układu na postępowanie obejmujące likwidację majątku upadłego, Zarząd Giełdy na podstawie § 12 ust. 2 pkt 4) Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu postanawia wykluczyć z dniem 7 stycznia 2013 r. z obrotu w alternatywnym systemie następujące instrumenty finansowe tej spółki:
1) akcje zwykłe na okaziciela serii C i D oznaczone kodem „PLBDSTL00017”,
2) obligacje serii B oznaczone kodem „PLBDSTL00041”,
3) obligacje serii C oznaczone kodem „PLBDSTL00058”,
4) obligacje serii D oznaczone kodem „PLBDSTL00074”.


§ 2


Na podstawie przepisu NR 0104 Załącznika Nr 2 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu, Zarząd Giełdy postanawia, że zlecenia maklerskie na instrumenty finansowe, o których mowa w § 1, przekazane do alternatywnego systemu obrotu, które nie zostaną zrealizowane do dnia 4 stycznia 2013 r. (włącznie), tracą ważność po zakończeniu obrotu w tym dniu.


§ 3


Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Issue: BUDOSTAL-5, FRN 31mar2013, PLN (B)

StatusVerzugLand des RisikosFälligkeit (Option)VolumenEmissions-Rating (M/S&P/F)
RücknahmeverzugJaPolen31.03.20132.260.000 PLN-/-/-

Unternehmen: BUDOSTAL-5

Vollständiger FirmennameBUDOSTAL 5 S.A.
Land des RisikosPolen
BrancheKonstruktion und Entwicklung

Share:

Ähnliche Nachrichten:
verkleinernerweitern
Сbonds zeigt die globalen Daten zu festverzinslichen Wertpapieren
  • Cbonds ist eine globale Datenplattform zum Anleihenmarkt
  • Deckung: mehr als 170 Länder und 250’000 inländische Anleihen und Eurobonds
  • Mehrere Möglichkeiten, Daten zu erhalten: über die beschreibende Daten- und Anleihenkurse - Website, das xls Add-In oder per mobiler App
  • Analysefunktionalität: Anleihenmarkt-Screener, Watchlist Anleihen-Karten und andere Werkzeuge
×